بررسی تحولات متعدد متاثر از جنگ اوکراین

دیدن این ویدئو برای عموم و بخصوص مسئولین ذیربط، کارشناسان امر و دانشجویان رشته مطالعات منطقه‌‌ای، روسیه، اوراسیا پیشنهاد می شود.

امروز دیگر بیش از هر زمان دیگری چندوجهی بودن جنگ اوکراین نمایان می شود. اگر در ابتدا فقط برخی جنبه‌های جنگ مورد توجه قرار می گرفت امروز می توان به راحتی ده تحول اصلی که جنگ اوکراین مستقیم یا غیر مستقیم بر آنها تاثیرگذار است را ترسیم کرد.

این تحولات را می توان در سه دسته اصلی بررسی کرد.

1- تحولات ناشی از جنگ و تحولات نظامی در میدان جنگ.

2- بخش اقتصادی و جنبه های اقتصادی موضوع در بعد منطقه‌ای و جهانی آن 

3- بخش مهم و شاید هسته اصلی تمام تغییرات است که جنبه معنوی دارد.

موارد مذکور را به صورت محوری در ویدئوی حاضر بررسی کردیم  در برنامه‌های آتی به تناسب رویدادهای که در پیش رو داریم موارد را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

دیدن این ویدئو برای عموم و بخصوص مسئولین ذیربط، کارشناسان امر و دانشجویان رشته مطالعات منطقه‌‌ای، روسیه، اوراسیا پیشنهاد می شود.


بررسی تحولات متعدد متاثر از جنگ اوکراین | دانلود

شناسه: 3825