تجارت با پاکستان

واردات همه اقلام تحت شمول موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان آزاد شد

ممنوعیت واردات از کلیه اقلام تحت شمول موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان رفع شد.
1401-9-13 16:02