فرش ایرانی

لبنان هاب فرش ایرانی/ افق تجارت یک میلیارد دلاری با لبنان تا 1408

رایزن بازرگانی ج. ا. ایران در لبنان ضمن معرفی لبنان به عنون هاب فرش ایرانی، از ترسیم افق تجارت یک میلیارد دلاری با لبنان تا 1408 خبر داد.
1403-2-22 16:38